Úspěšný energetický management

Systematický energetický management (EM) snižuje trvale náklady na energii. Dopady na podnikový zisk mohou být pozoruhodné. Každé opatření, které snižuje energetické náklady, zajišťuje trvání vašeho podniku a vytváří volný kapitál pro vaše vlastní úkoly.

Důležitou součástí obsáhlého energetického managementu je Management zátěžového profilu. Cílem je snížení počtu výkonových špiček. Ale i v jiných oblastech je možné uspořit velké množství energie (viz Analýza – stěžejní úkoly). Přitom jsou možnosti pro vyšší energetickou efektivnost závislé také na příslušném odvětví.

Má-li být energetický management delegován na třetí osoby, nabízí se různé formy contractingu (Energetické služby). Energetičtí poradci vám představí možnosti, jak lze nejlépe dosáhnout úspor energie.

Energetický management zohledňuje tři důležité aspekty:

 • hospodárné zacházení s energií, tzn. levný nákup a efektivní využití;
 • průběžné odkrývání možností pro úsporu energií a
 • pozitivní působení na chování lidí (vypínání světla, hospodárný způsob práce atd.).

Jak je naznačeno v posledním bodě, funguje energetický management jen v případě, kdy je celý podnik přesvědčen o potenciálu úspor a aktivně spoluutváří proces.

Čtyři kroky k úspěchu

Úspěšný energetický management tvoří čtyři základní prvky, které se musí integrovat jako pevná součást do podnikového managementu. Prvním krokem je důkladný průzkum skutečného stavu.

Sběr dat a analýza by měly být prováděny pravidelně (nejméně jednou měsíčně) za účelem dosažení významných úspěchů. EM vychází z toho, že tím lze uspořit deset až patnáct procent energie, i bez nákladných zásahů. Pro mnohá opatření za účelem zvýšení energetické efektivnosti lze mimo jiné podat žádost o Podpory.

 • Krok 1: Sběr, záznam a vizualizace dat  
  Evidujte v pravidelných intervalech podnikové toky energie, které tak zviditelníte. Nápomoc zde poskytují odpovídající programy výpočetní techniky. Přesná a korektní evidence dat je výchozí základnou pro výpočet rentability a proto je třeba ji provádět obzvlášť pečlivě.
 • Krok 2: Vyhodnocení a analýza dat               
  Analýza evidovaného skutečného stavu odkrývá možné výchozí body pro zlepšovací opatření. Tvorba charakteristik a porovnání s jinými provozy poskytují opěrné body pro potenciály úspor energie. Pokud u Vás při analýze dojde k anomáliím, musíte zjistit příčiny. Eventuelně jsou zde nutná speciální šetření a měření.
 • Krok 3: Stanovení a realizace opatření       
  Stanovte z výsledků analýz opatření organizačního a technického charakteru za účelem cíleného zlepšování jednotlivých oblastí. Při větších odchylkách je třeba vypracovat rozsáhlejší návrhy hospodářského ozdravení. Jsou-li v podniku plánovány přestavby nebo změny, lze realizovat opatření tohoto druhu většinou bez větších vícenákladů.
 • Krok 4: Prověření úspěchu a komunikace 
  Zdůrazněte a zviditelněte dosažené úspory pro všechny. To zajistí úspěch opatření a motivuje Vaše pracovníky k dalším krokům.

Ostatně: Pokud při nové výstavbě nebo rekonstrukci vašeho podniku již činíte opatření pro vyšší energetickou efektivnost, je potenciál úspor obzvlášť velký. Několik příkladů pro úspěšná stavební opatření naleznete zde.
Zdroj: WIFI/WKO, vlastní 

Nižší výdaje za energie představují více peněz pro vlastní fungování firmy.